Modlitby 

 

Modlitby na každý den (sbírka ranních a večerních modliteb na každý den v měsíci, ke stažení ve formátu PDF)

Sešli světlo své (kniha modliteb s rozvrhem každodenního čtení z Bible, ke stažení ve formátu PDF)

 

Modlitba za víru

Pane Ježíši Kriste, prosím tě:

za víru věřící, že panuješ ve světě a tvoje vláda je vládou spravedlnosti a pravdy;

za víru věřící, že budu-li hledat nejprve Boží království a jeho spravedlnost, ostatní, co potřebuji k životu, mi bude dáno;

za víru, která se neděsí zítřka, ale věří ve tvé milosrdenství a ochranu, jenž mne budou provázet na všech mých cestách;

za víru, která ví, že se i dnes ve všech událostech času rozvíjí plán tvé lásky k lidem a ke světu;

za víru, která mi dodá klid a statečnost, abych čelil všem nebezpečím, jenž mne mohou potkat při plnění mých povinností;

za víru věřící v moc tvé lásky, která může změkčit i mé tvrdé srdce a přikrýt můj hřích

za víru spoléhající na lásku více než na násilí, když se druzí proti mně zatvrzují a staví se mi na odpor

za víru věřící v konečné vítězství tvého Ducha svatého nad nemocí, smrtí i všemi mocnostmi temnoty a zla

za víru, která bude mít prospěch ze zkoušek víry, které chceš, abych podstupoval;

za víru vkládající do tvých rukou péči o lidi, které mám rád;

za víru pevně spoléhající na tvé slovo a tvá zaslíbení.

Amen.

 

Boží ruka nás pevně drží

(modlitba nad 34. žalmem)

Boží ruka nás pevně drží,
jsme v bezpečí, jako ptáci v hnízdě.

Bože, když tě hledáme,
když s tebou mluvíme, ty nás slyšíš a snímáš z nás náš strach.

Boží ruka nás pevně drží,
jsme v bezpečí, jako ptáci v hnízdě.

Bože, když tě prosíme,
ty nás slyšíš a pomáháš nám. Na tebe se můžeme spolehnout.

Boží ruka nás pevně drží,
jsme v bezpečí, jako ptáci v hnízdě.

Bože, když jsme k sobě bezcitní a nepřívětiví,
a když nás to potom mrzí a tlačí, jako těžké závaží, ty ho z nás snímáš.

Boží ruka nás pevně drží,
jsme v bezpečí, jako ptáci v hnízdě.

Bože, vezmi nás do svých rukou.
Ty říkáš: Jsi mé dítě. Nikdy tě neopustím. Mám tě rád.

Boží ruka nás pevně drží,
jsme v bezpečí, jako ptáci v hnízdě.

Bože, za to tě chválím a děkuji ti. Amen. 

 

Ranní modlitba

Ó Bože, který jsi nám ve své lásce a slitování seslal Ježíše Krista, aby rozptýlil svým světlem všechny temnoty, ve kterých žijeme, dej mi, prosím, dobrý prospěch z jeho slov a milost kráčet v jeho stopách.

Ježíš Kristus řekl: „Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte“.

Dej mi, Bože, tu milost, abych tak nyní učinil.

Ježíš Kristus řekl: „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.“

Dej mi dnes, Bože, myslet na to, co mohu dát, a ne na to, co bych mohl dostat.

Ježíš Kristus řekl: „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.“

Dej mi, Bože, dávat, co může býti dáno, aniž bych sám sobě blahopřál a aniž bych toužil po chvále nebo odměně.

Ježíš Kristus řekl: „Vcházejte těsnou branou.“

Dej mi dnes, Bože, tu milost, abych se držel úzké cesty povinnosti a čestného jednání.

Ježíš Kristus řekl: „Nesuďte.“

Dej mi dnes, Bože, tu milost, abych vyňal ze svého oka břevno dřív, než se zadívám na smítko v oku bližního.

Ježíš Kristus řekl: „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svoji duši?“

Dej mi dnes, Bože, milost žít tak, abych neztratil svoji duši, i kdybych ztratil cokoli jiného.

Ježíš Kristus řekl: „Vy se modlete takto“ (a já se tak hodlám modlit): Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

 

Sbírka krátkých modliteb

Ranní

Děkuji Ti, Bože, můj milý nebeský Otče v Kristu Ježíši, Tvém milovaném Synu, žes mne této noci ochránil před škodou a nebezpečím, a prosím, abys mi odpustil všecky mé nepravosti. Prosím, abys mne po celý tento den milostivě chránil před hříchem, neštěstím a před vším zlým, abys mohl mít zalíbení v mém životě a ve všech mých skutcích. Svěřuji se Tvým rukám s tělem a duší. Tvá otcovská péče buď mou ochranou. Amen.

Martin Luther

Večerní

Bdi nad námi, Pane, náš nebeský Otče a ochraňuj duši i tělo ode všeho zlého. Dej nám to z milosti, abychom této noci pokojně odpočívali pod Tvou ochranou. Pro Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

N. N.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Lk 2,14

Všemohoucí Otče, vejdi k nám dnes a naplň nás sebou samým. Pověz každému jednotlivci mezi námi: Já jsem tvé spasení. Mluv k nám tak, abychom tě slyšeli a ukaž nám, Pane Bože náš, čím nám jsi. Podpírej své služebníky, kteří dnes zvěstují tvé slovo a s církví Tvou k Tobě volají ve Tvých chrámech. Rozšiř srdce jejich posluchačů, aby Tě přijali a sloužili Ti. Vyslyš nás, o nebeský Otče, pro svého jednorozeného Syna. Amen.

Augustin

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. Ž 124,8

Pane Bože, náš nebeský Otče, kterýs jediného svého Syna vydal nepokoji a úzkosti, abychom my mohli pro Něho mít pokoj, dej nám to, abychom jen na Něm založili jistotu své víry a tak nalezli pokoj duším svým. Obživ nás svým slovem, obdař nás už na této zemi svým pokojem, který je předchutí sobotního odpočinutí lidu Božího. Zatímco neklid tohoto života víří kolem nás, rač Ty svým svatým Duchem řídit všecko naše konání, abychom zůstali zachováni v Tvém pokoji. Pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

Schartau

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. Ž 124,8

Svatý Bože a Otče, který řídíš všecko, ovládej a řiď všecko mé konání svým svatým Duchem, aby se všecko dělo k slávě Tvého svatého jména. Učiň mne schopným k práci, kterou mám konat. Raď mi, abych správně využíval darů mně svěřených. A protože sám nevím ani kdy mám začínat a pokračovat anebo končit. Učiň Ty sám, dobrý Bože, počátek, veď pokračování a požehnej ukončení – a dej šťastný výsledek. Vždyť vše je ve Tvých rukou! Bdi nade mnou, Ochránce Izraele, bdi i nad mými blízkými a ochraňuj nás nyní i na věky. Amen.

Arndt

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Ž 103,2

O všemohoucí, věčný Bože, vyznávám, že jsem se proti Tobě nezachoval, jak se sluší. Nevěřil jsem Ti dost, neměl jsem Tě před očima. Také jsem se k svým bližním nechoval tak, jak si přeji, abys Ty jednal se mnou. Ale rač mi být milostiv pro Tvého milého Syna, Pána Ježíše Krista. Nemám jiného, ke komu bych se obrátil. Přicházím k Tobě jako dítě k Otci. Odpusť, prosím, můj hřích, buď mi milostiv a dej mi sílu k polepšení. Pro téhož Syna Tvého a Ducha svatého. Amen.

Olaus Petri

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. Ž 124,8

Přijmi nás, Pane, do své školy, vychovávej nás. Jsme pyšní, pokoř nás! Jsme plni strachu, dej nám odvahu. Vytrhej kořeny sebedůvěry a zasaď nám do srdce neochvějnou důvěru v Tebe. Lidské naděje nic neznamenají, ale víře je možno všecko. Zkruš v nás tedy všecko spoléhání na sebe, v naše já. Bojuj s námi a potři nás do té míry, jaké je zapotřebí, abys nám mohl požehnat tak bohatě, jak si přeješ. A potom nás učiň tím, co by bylo k Tvé cti a chvále a pro vždycky nás osvoboď od vrtkavosti a bázně. Amen.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Ž 103,2

Děkujme Bohu za Jeho milosrdenství: O Bože, pozdě jsem Tě začal hledat, pozdě milovat. Ale Tys mne hledal. Ty s ve svém slitování obrátil svůj obličej ke mně, ač jsem jenom prach a popel. Tu jsem na Tebe pohleděl a začal jsem Tě milovat. Ty stal ses, Pane, mou nadějí, mou potěchou i silou, mým vším. Má duše v Tobě plesá. Kdo se podobá Tobě, Ty předivný a slavný – a kdo mne kdy milovat tak jako!? Vysvobodils mne a přitáhls mne k sobě. Ach, nevzdej se mne nikdy a milostivě mne zachovávej nyní i vždycky. Veď mne, panuj nad mnou a uveď mne od věčného domova. Amen.

Augustin

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. Ž 124,8

Věčný, všemohoucí Bože, udržuj svou mocí všecku dobrou vrchnost, aby byla lidu k požehnání. Ochraňuj naši domovinu a všecky její obyvatele. Požehnej vladaři a jeho rádcům a veď je po svých cestách. Dávej jim moudrost a ducha bázně Hospodinovy a nauč nás všecky vést pokojný a tichý život ve vší zbožnosti a počestnosti po všecky dni našeho života. Amen.

Rudin

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Ž 103,2

Pane, náš Bože a Otče, kterýs nám přikázal, abychom se navzájem milovali, dej nám to ze své milosti, abychom milovali každého člověka, s kterým se na své cestě setkáme. Prosíme, abys dokazoval své milosrdenství všem, zvláště však těm, koho nám darovala Tvá láska. Naše prosba je mdlá a slabá, ale dej jim, Pane, víc, mnohem víc, než my dovedeme prosit a myslit. Vždyť Tvá láska převyšuje každou lásku. Nalož s nimi podle své vůle tak, aby chtěli, mluvili a činili to, co se líbí Tobě. A nakonec jim dej vejít do života věčného. Tobě buď sláva na věky. Amen.

Anselm

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. Ž 124,8

Milosrdný Otče, Stvořiteli nebe i země, otevři svou štědrou ruku a nasyť všecko, co žije. Potěš všecko své stvoření. Ty, Pane, náš Bože, jsi veliký a mocný v síle. Ty posíláš déšť a slunci velíš vzcházet. Ty necháváš růst trávu a vyvoláváš símě ze země. Ty požehnáváš práci a snaze. Probuď v našich srdcích vděčnost za každodenní chléb a dej nám ochotu podělit se oň s hladovými. Naplň nás novou odvahou, kdykoliv nás sklíčí nezdar a nasycuj naše duše den po dni svým slovem. Pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Arndt

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Ž 103,2

Milosrdný Pane, Ty, kterýs učinil z jedné krve všecko lidské pokolení a vykoupil všecky lidi jediným výkupným penízem, dej, abych nikdy nezatvrdil srdce proti jedinkému člověku. Dej mému srdci tolik něhy a laskavosti, abych každému ochotně pomáhal v jeho starostech a potřebách. O, kéž by při všech nás byla táž mysl, jaká byla v Pánu Ježíši, abychom se navzájem milovali jako bratři, byli milosrdní, vzorní, předcházeli se v dobrém a bez přestání se snažili zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. Bůh milosti, milosrdenství a pokoje zůstávej se všemi námi. Amen.

Tomáš Kempenský

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. Ž 124,8

Otče nebeský, my nevíme, co se nám může dnes anebo v nejbližších dnech přihodit, ale Ty to víš. Rač ve své věrnosti od nás odvrátit každé pokušení, které by bylo nad naše síly, takže bychom je nemohli přemoci. A uděl nám sílu k vítězství nad těmi pokušeními, která na nás dopustíš. Dej nám stálost a neochvějnost, kdykoliv jí budeme potřebovat. Pošli své světlo a svou pravdu abychom viděli Tvou vůli a chodili po Tvých cestách. Veď nás podle své rady a nakonec nás odvolej ve cti do své slávy. Pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Roos

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Ž 103,2

Ach, Pane, ty dovedeš řídit loďku mého života daleko líp než já. Povstaň, Pane, a rozkaž rozbouřenému moři mého srdce, aby umlklo, abych mohl nerušeně hledět vzhůru k Tobě a našel odpočinutí a pokoj v Tobě. Nedovol, aby mne bludné myšlenky hnaly z místa na místo, ale dej mi zapomenout na všecko ostatní, abych mohl vidět a slyšet Tebe. Sešli svého svatého Ducha, aby natrvalo ve mně přebýval a učinil mne Tvým chrámem a Tvou svatyní. O Bože, Ty bohatý Dárce všech dobrých darů, naplň mne sám sebou, tak budu mít potěšení a sílu, radost a pokoj na věčné věky. Pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Andrt

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. Ž 124,8

O Pane Bože, zachovej mi zdraví těla i mysli, pokud budu žít na tomto světě. Dej, abych řádně a křesťansky využíval času, který je vyměřen mému životu, ale odvrať mé myšlenky od věcí časných a obrať je k věčným, abych se v srdci obíral tím, co je nebeské. Dej, abych byl vždy připraven odtud odejít. A až ukončím běh svého života, dopřej mi ze svého velikého milosrdenství, blaženě odtud odejít. Splň tak při mně své vzácné zaslíbení, že ti, kdo slyší tvůj hlas a následují Tě, nezahynou na věky a nikdo jich nevytrhne z Tvé ruky. Pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Scriver

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Ž 103,2

Prosme, aby se šířilo Království Boží: o Pane, kterás i nám z milosti dal své slovo a zařadil nás mezi křesťany na světě, probuď nám srdcem, aby horlila pro Tvé království. Osvoboď od pochybování každého člověka, kterého voláš, aby se stal hlasatelem Tvé dobré zprávy – aby začal pracovat na Tvé roli bez váhání. Vylej svého Ducha na naše bratry v misijním díle na celém světě. Dej, aby Ti, kdo dosud nepoznali Tvou moc, se stali Tvými dětmi. Probuď křesťany v pohanských krajinách k opravdovému duchovnímu životu. A dej, aby se už konečně celé křesťanstvo v lásce spojilo v jedno tělo, jehož Hlavou jest Ježíš Kristus, náš Pán. Amen.

N. N.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Lk 2,14

Drahý Bože a Otče, prosíme Tě, abys svou mocí zachovával své nedokonalé křesťany, svírané ze všech stran. Ochraňuj je, aby si zachovali Tvé evangelium a svaté svátosti. Ty vidíš nápory těch, kdo by chtěli zabránit Tvému slovu volný průchod mezi námi. Dokaž, že jsi mocnější a obrať jejich opovážlivost v nicotu. Dej všem sborům osvícené a věrné učitele. Vyzbroj je silou a žehnej jejich snahám, zachovávej je a dej, aby se (v tomto světě) chovali bezúhonně. Pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Scriver

Čest a sláva Pánu Bohu našemu.

Pane náš, děkujeme Ti za slova věčného života. Mnoho z toho, co k nám mluvíš, zůstává námi zapomenuto a nepovšimnuto. Prosíme však, abys nám pro naši nedbalost své slovo neodjímal. Duch Svatý nám připomínej všecka Tvá slova a uváděj nás ve všelikou (plnou) pravdu. Vyvolej v nás žízeň po Tvém slovu a dej celé své církvi, aby se věrně držela Tvých zaslíbení. Pomoz nám, abychom se všichni ve víře v Tebe úzce semkli a dej nám uvidět splnění toho svého vzácného slibu, že s námi jsi po všecky dni až do skonání světa. Amen.

N. N. 

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Ž 130,7

O Bože, živote moudrosti a požehnání, Ty věčný a jediný věrný Bože. Kdo má Tebe, má nevyčerpatelný pramen potěšení. Dej mi to, abych Tě stále lépe poznával, abych si Tě tak mohl ještě lépe přivlastnit a v Tobě s těšit. A – třebaže se v tomto životě nedostanu k plnému bohatství této (mé) víry, dej mi to, aby přece jen den po dni alespoň vzrůstala a byla doplněna většinou důvěrným očekáváním, ale tam bude plnou skutečností. Tobě buď čest, můj Pane a můj Bože! Amen.

Anselm

Jak převelmi drahé jest milosrdenství Tvé, Bože, a protože synové lidští v stínu křídel Tvých doufají. Ž 36,8

O Bože, Ty nám přikazuješ, abychom Tě hledali, a jsi přítomen dříve, než voláme. Pokorně Tě prosím, abys u mne přebýval, ovládal mne a učinil mé srdce příbytkem hodným Tvého majestátu. Vždyť přijmout Tebe, to je skutečné království a oslavovat Tě, to je štěstí a blaženost duše. Měj na paměti, že má žízeň po Tobě je Tvé dílo. (že mou žízeň vyvoláváš Ty!) Udržuj ji svou mocí a utišuj ji den za dnem. O, Ty náš pravý živote, dej, abychom Stě nalezli. A zachovávej nás u sebe zde a na každém místě, nyní a vždycky, ano až na věky. Amen.

Augustin

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Ž 130,7

Pane můj, ochraň mne před leností a rozladěností v mém povolání. Dej, abych se nevyhýbal žádné důležité práci, ani nemarnil čas, neztrácel jej ať už zbytečnými řečmi, hádkami nebo nemírností. Dej, abych Tě miloval tak silně, že by má práce, kterou mi dnes ukládáš, nebyla mně břemenem, ale radostí. Abych ji konal s čilostí mladistvé mysli a nakonec se odebral k odpočinku, unaven sice, ale s dobrým svědomím a znovu očekával občerstvující dar spánku z Tvé laskavé ruky. Pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

Arndt

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Ž 36,8

Voláme k Tobě, Pane náš, o pomoc a vysvobození. Zahraň ty, kdo jsou v úzkostech, smiluj se nad osamělými a opuštěnými. Dej sílu slabým, potěš sklíčené, nasyť hladové, dej se poznat všem, kdo trpí. Vyhledej a pozdvihni skleslé, spas bezbožné, navrať zbloudilé. Rozprostři své milosrdenství všude tím, odkud zaznívá pláč a nářek. Utiš vzlyky a slyš všecky, kdo k Tobě volají. Dej, aby všichni lidé poznali, že Ty, jenom Ty jsi Bůh. Pro Ježíše Krista. Amen.

Clemens Romanus

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Ž 130,7

Milý Otče nebeský, Ty, který své milosrdenství rozprostíráš na všecky lidi po celém světě, vzpomeň na své děti, které společně se mnou se k Tobě modlí a s kterými jsem spojen v jednom duchu. Všichni, kdo mi dokázali lásku, činili tak na příkaz Tvé otcovské dobroty. Všecky mé milé – každého jednotlivého z nich – vkládám do Tvých rukou. Měj se ve své péči tak, jak ji právě i moje srdce u Tebe poznává a vyprosť je z každé nouze a těžkosti, aby byli zachováni na těle i na duši a chválili Tvé svaté, předivné jméno. Pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

Francke

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Ž 36,8

Pane Bože, náš Otče, prosíme, dej všem rodičům a učitelům a vychovatelům takové porozumění pro děti a mládež, jaké ukazoval Tvůj syn, Pán Ježíš Kristus. Dej jim lásku, která se všeho naděje a činí je trpělivými, takže se nevzdávají práce i když je nedostatečná kázeň. Probouzej u naší mládeže svědomí a prověj ji vřelou láskou ke všemu, co je pravé, hodnotné, správné a čisté – ano, pro vše, co vpravdě ctnostné a chvályhodné. Učiň, aby děti milovali církev svých otců a aby její chrámy byly naplněny mládeží. Amen.

N. N. 

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Ž 130,7

Svatý Pane Bože, kterýs od nás zahnal noc a nyní nám dovoluješ pozdvihovat ruce k Tobě – Dovoláváme se Tvé milosti. Zasviť sluncem své spravedlnosti do našich srdcí a učiň nás dětmi světla a dědici Tvých věčných darů. Vzpomeň, Pane, ve svém milosrdenství na svůj lid, na všecky naše bratry a sestry, kdekoliv se v Tvém nesmírném království nacházejí a potřebují Tvou milost a pomoc. Dej nám, abychom všichni v pevné víře, spaseni na těle i duši, chválili Tvé přeslavné jméno. Amen.

Basilius

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Ž 36,8

Všemohoucí Bože, svěřujeme Tvému milosrdenství všecky nemocné, strádající a jinak trpící. Buď jejich posilou a potěš je. Nedopusť, aby jejich utrpení bylo příliš těžké. Pohleď také ve svém slitování na ty, kdo právě zápasí v poslední hodině života. Pomoz jim pokojně a tiše vložit svou duši do Tvé ruky. Přijmi je a doveď je tam, kde už není ani soužení ani smrti. Připrav nás všecky tak, abychom důvěřivě a beze strachu poslechli Tvé volání, přijde-li utrpení anebo bude-li smrt stát přede dveřmi. Tobě buď čest a chvála a sláva na věky. Amen.

Spener

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Ž 130,7

Ty trpělivý Bože můj a Otče, dej mi, prosím, neúnavnou trpělivost a jemnost, abych nikomu neublížil a nenarušil pokojné soužití s lidmi, ale pokud bude na mně, žil v dobré vůli se všemi. Jakým vzácným darem je pokoj! Ty, Pane Ježíši, se nazýváš Pánem pokoje. Spoj tedy srdce všech nás láskou. Uč nás ustupovat, když třeba, a tak mařit úradky lidí, vyvolávajících nepokoj. Pomoz nám všem rychle zapomínat na všecky urážky a odpouštět tak, jako Tys odpustil nám. Ano, kéž Tvůj pokoj, který převyšuje všecko myšlení, uchání naše srdce i myšlenky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.

Arndt

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Ž 36,8

Bože, Duchu svatý, který se vždycky vzdaluješ od člověka bezbožného, ale k věrným duším se přiznáváš a činíš je přáteli a vyvolenými Božími: Vstup, prosím, do mého srdce a odstraň odtud všecko, co je zdola a naplň je tím, co je z Tebe. Ty vyučuješ pokorného, podpíráš klopýtajícího a dáváš novou svěžest unavenému. ty dodáváš síly i umírajícímu při překročení hranice věčnosti. Ach, posvěť mne, Pane, cele a ve skrze. Učiň mne takovým, abys ve mně vždycky mohl mít svůj stan (příbytek). Amen.

Arndt

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Ž 130,7

Uč mne pokoře, o Bože pokoje! Uč mne následovat Tvého Syna, který se ponížil před anděly i lidmi. Nedopusť, aby se v mém srdci ozval pocit pohrdání některým člověkem, byť to byl i nejmenší z nejmenších. Ochraň mne před pádem do takové slepoty a pošetilosti, že bych se považoval za schopného vykonat něco vlastní silou. Pomoz mi věrně plnit úkol, kterýs mi svěřil a netoužit vykonávat to, k čemu nejsem povolán. Upotřeb mne, Pane, tam, kde se líbí Tobě. Jsem cele a ve skrze Tvůj. Amen.

Arndt

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Ž 36,8

Ty víš, milý náš Otče nebeský, že ve mně není nic dobrého. Na to nepotřebuji mnoho slov. Ale prosím Tě, abys obrátil své oči na svého Syna, mého prostředníka a spasitele, a abys mi pro Jeho zásluhy dal šťastné skončení a radostné zmrtvýchvstání. Nedovol, aby krev Pána Ježíše Krista byla pro mne vylita marně, ale způsob to, aby ve mně přinesla ovoce polepšení – na odpuštění hříchů. Potom, ať mého ducha požádáš kdykoliv, bude svěřen Tvým rukám, milý Otče. Amen.

Luther

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Lk 2,14

Bože, pohlédni milostivě na svou církev na celém světě, požehnej svému slovu a svým sv. svátostem, aby se spící probudili a Tvé děti byly zachovány ve víře. Buď silou těm, kdo právě zápasí o spásu své duše anebo trpí pronásledování pro jméno P. Ježíše. S lítostí a milostivě  pomysli na nepřátele své církve, aby se obrátili a nalezli život věčný. Dej, aby i v naší krajině všichni věřící byli jednotni a silni ve víře, aby Tvé slovo bohatě mezi námi přebývalo a učinilo všechen náš lid moudrým a bohabojným. Vyslyš nás, laskavý Pane Bože. Amen.

Rudin

Vcházejme do bran jeho s díkčiněním.

Nebeský Otče můj, kterýs mne dnes potěšil svým slovem a dals mé duši odpočinouti u Tebe, dej, aby Tvé slovo bylo na světě mocně zvěstováno, šířilo se a bylo ve vážnosti. Dej, aby jeho světlo svítilo čistě a jasně. Vyšli si věrné učitele a požehnej jejich práci. Pomož všem svým dětem, aby v slovu i v skutku žily dle Tvé svaté vůle, aby skrze každého jednotlivce vzešla sláva Tvému jménu. A dej, abychom jednou v tom nesmírném, plesajícím zástupu v nebesích Tě mohli věčně chválit a oslavovat. Pro Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

N. N. 

Zpívati budu o síle tvé, hned z jitra budu hlasitě slavit milosrdenství tvé. Ž 59,17

Drahý Otče nebeský, dej mi, prosím, takovou mírnou mysl, abych se nikdy nehněval, když někdo odpírá mé vůli, či už slovy anebo mlčením, jednáním nebo bědováním – abych se nerozhořčoval, nikoho nesoudil a neodsuzoval. Uvaruj mne, prosím, před tím strašlivým hříchem, jakým je rozšiřování nepravých pověstí o bližním. Ach, nedopusť, abych někomu působil trápení svým zlým jazykem a posilni mne tak, abych dovedl snášet těžkosti a mlčet a odpouštět svým nepřátelům. Milosrdný Bože, buď milostiv jim i mně. O dej mi to, abych s dobrým svědomím a v plné důvěře ve Tvé milosrdenství žil i umřel. Amen.

Olaus Patri

Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Gn 32,10

Všemohoucí, svatý Bože, kterýs vyvedl mé veliké a těžké hříchy na světlo, prosím Tě pokorně, aby mi byl i nadále milostiv. Dej mi zármutek, který je podle Tebe (ve smyslu Tvém). Smiluj se nade mnou pro zásluhy svého milého Syna. Zahoď všecka má provinění do hlubin mořských, tak abys na ně při svém přísném soudu už nikdy nemusil myslit (abys jich nemusil vzpomínat). Naplň mne odporem proti nim a učiň mi tu milost, abych žil ustavičně podle vůle Tvé. Ó, potěš mou duši, dobrotivý Pane a pozdvihni mne. Vyslyš mne ubohého hříšníka pro Pána Ježíše. Amen.

Clairvaux