Sederová večeře - hod beránka 

Na památku vyvedení z Egypta Izraelci slavili a dodnes slaví pesachový seder, slavnost vysvobození z otroctví, Božího vedení a daru svobody. Sederová slavnost tuto Boží záchranu nejenom líčí a popisuje jako vzpomínku, ale zpřítomňuje ji: čtením příběhů z Bible, písněmi a rozhovorem, ale také symbolickým jednáním a obecenstvím kolem stolu, společným jídlem a pitím. Díky tomu všemu se účastníci sederové večeře sami stávají součástí úžasného příběhu vysvobození.

Sederová večeře - sederový talíř

Sederová večeře obsahuje mnoho symbolických prvků (odstranění kvasu, mytí rukou, jedení hořkých bylin a nekvašeného chleba, čtyři slavnostní přípitky, a další), které připomínaly Boží zachraňující jednání v minulosti, při exodu z Egypta, zpřítomňovaly ho, ale ukazovaly také dopředu, k příchodu zaslíbeného Mesiáše a jeho dílu záchrany světa, spásy.

Velikonoční hod beránka, slavil se svými učedníky i Pán Ježíš Kristus. Při poslední večeři v Jeruzalémě v předvečer svého zatčení, odsouzení a smrti na kříži, pověřil své učedníky, aby jedli chleba a pili víno na jeho památku. Ustanovil tak svátost chleba a vína, Večeři Páně, eucharistii.

Když porozumíme symbolice a souvislostem sederu, pochopíme mnohem plněji také symboliku, poselství aSederová večeře - maces tajemství Večeře Páně. Porozumíme mnohem hlouběji, co znamená Ježíšova smrt na kříži, proč nazýváme Ježíše Božím Beránkem, obětovaným za hříchy světa. Budeme daleko intenzivněji vtaženi do pašijního a velikonočního příběhu o Kristově oběti na kříži za nás za všechny.

Sederovou slavnost slavíme na Zelený čtvrtek. Při slavení používáme křesťanskou sederovou hagadu, již připravil farář Michal Šourek, který vede sederové večeře už více než 20 let. Tradiční hagadový text (tj. vyprávění o tom, co a jak a proč se při sederu dělá), je doplněn novozákonními texty a vysvětlivkami tak, že ukazuje k Ježíši Kristu, zaslíbenému Mesiáši a velikonočnímu Beránkovi, obětovanému na kříži za hříchy světa, pro naši spásu. Jeho oběť nás vysvobozuje z otroctví hříchu, zachraňuje od zatracení a věčné smrti, otevírá nám cestu k nebeskému království.

Jak připravit a slavit sederovou slavnost? V našem návodu na sederovou večeři, který pro tento účel dáváme rádi sdílíme, najdete program sederové slavnosti, všechny potřebné texty, stejně jako praktické tipy a komentáře k přípravě a organizaci. Budeme rádi, když vám náš manuál pomůže slavit. Potěší nás, když nám dáte vědět, že vám naše materiály slouží.  

Společně s manuálem (který je určen pro toho, kdo sederovou večeři vede) můžete použít brožuru připravenou a určenou pro účastníky. Je v ní program sederové večeře se stručnými vysvětlivkami a ilustracemi a některé texty ke společnému čtení. Účastníkům to pomůže sledovat program, zapojit se společným čtením. 

Sederová večeře - brožura pro účastníky

Sederová večeře - návod pro vedoucího  

Sederová večeře - prezentace