Evangelický sbor Dobříš 

Kdo jsme 

Jsme společenství velmi různých a rozmanitých lidí. Jsou mezi námi lidé docela mladí i lidé věkem starší, děti i dospělí. Jsou mezi námi lidé ženatí i svobodní, studenti, dělníci, úředníci, inženýři i podnikatelé, důchodci. Jsou mezi námi lidé dlouzí i krátcí, hubení i trochu silnější. Máme mezi sebou lidi z Dobříše, Mníšku, Kamýku, Voznice, Hořovic, Příbrami, ale také z Prahy. Máme různé zkušenosti a osudy, máme rozmanité osobnosti, talenty a obdarování i omezení. Někteří z nás vyrostli v evangelické nebo jiné církvi, další uvěřili až v dospělosti. 

Navzdory všem rozdílům a odlišnostem nás všechny spojuje víra v Ježíše Krista - jsme křesťané, kristovci. Věříme, že Ježíš Kristus je Spasitel a Pán, snažíme se ho poznávat a žít podle jeho příkladu a slov. 

Scházíme se, abychom byli spolu, společně vyznávali svoji víru, sdíleli se, společně se radovali, zpívali a modlili se, četli Bibli a přemýšleli nad ní, hovořili spolu, pomáhali si a podporovali se. Scházíme se při bohoslužbách, studiu Bible, ale i při jiných příležitostech a akcích, třeba koncertech, výletech, brigádách. 

Scházíme se v Dobříši (v evangelickém kostele a na faře) a v evangelickém kostele v Hořovicích

Jsme otevřené společenství. Pro nové lidi. Pro ty, kdo touží po společenství. Pro ty, kdo hledají odpovědi na otázky o životě a jeho smyslu. Pro ty, kdo hledají duchovní zakotvení, kdo hledají Boha.  Každý je v našem sboru vítán.

Jste zváni. Smíte přijít.  

 

Staršovstvo 

Českobratrská církev evangelická je územně rozdělena do farních sborů. Sbory nesou jméno místa působnosti a sídla. Náš sbor se jmenuje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši (patří k němu také Hořovice, Příbram, Kamýk, Mníšek). 

Nejvyšším orgánem sboru je sborové shromáždění. Sborové shromáždění se schází obvykle jednou ročně. Jedná o životě a práci sboru, o jeho hospodaření. Tvoří ho členové sboru s hlasovacím právem. 

Sborové shromáždění volí ze svého středu staršovstvo, správní orgán, který se stará o praktický chod sboru. Staršovstvo je voleno na šestileté funkční období. Členem staršovstva je také farář, který ve sboru pracuje, a to jako virilista, tj. z titulu své funkce faráře sboru.

Ze svého středu si staršovstvo volí kurátora. Kurátor a farář jsou statutárními zástupci sboru.

Členy staršovstva našeho sboru jsou: Mgr. Kateřina Vojkůvková (kurátorka), Mgr. Naděžda Kramplová, Mgr. Petra Sofie Haken, Mgr. Lenka Michalíková, Věra Bínová, Mgr. Lenka Baštová, Mgr. Michal Ulrich, Ing. Ladislav Zvolánek, Mgr. Michal Šourek (farář).  

 

Farář

Farářem našeho sboru je Michal Šourek.

Farář Michal Šourek Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (dnes Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy) s jednoletým studijním pobytem v Německu (Katechetisches Oberseminar, Naumburg an der Saale).

Do farářské služby nastoupil na podzim 1989 ve sboru v Dolní Bělé v západních Čechách. V letech 1991 - 2001 pracoval jako sekretář Křesťanského sdružení mladých lidí - YMCA. Podílel se na obnovení české (československé) YMCA a byl jejím prvním sekretářem po téměř čtyřicetiletém zákazu činnosti. Od roku 1995 pracoval jako sekretář Evropské aliance YMCA pověřený vzděláváním spolupracovníků a dobrovolníků, organizací tréninků a školení, vedle toho také supervizí nově vzniklé YMCA na Ukrajině a prací v kanceláři Evropské aliance YMCA.

V letech 2002-2007 byl farářem sboru v Nejdku u Karlových Varů, v letech 2007-2022 farářem sboru na Jižním Městě v Praze a současně s tím také kaplanem (školním farářem) Evangelické akademie Praha - Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy v Praze na Spořilově. Farářem v Dobříši je od podzimu 2022. 

Michal Šourek je kaplanem Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Na podzim 2015 absolvoval dvouměsíční pěší putování do Santiaga de Compostela, na jaře 2022 putování izraelskou pouští. Je absolventem kurzů krizové intervence, posttraumatické intervenční péče PČR a pastorální psychologie.

S manželkou Annou, která pracuje jako nemocniční kaplanka, mají 5 dětí.